Zakládací listina Osvětové besedy v Libhošti

V říjnu roku 1998 byla v nultém čísle Libhošťského zpravodaje publikována zakládací listina Osvětové besedy v Libhošti, která byla podepsána dne 14.září  Níže uvádíme tuto listinu v plném znění i podpisy zakládajících členů:

My, níže podepsaní občané, jsme se dnešního dne sešli; abychom obnovili činnost Osvětové besedy v Libhošti. Pamětníci si jistě dobře vzpomenou na časy, kdy obec Libhošť byla dějištěm společenského a kulturního života a všeobecně prospěšné osvětové činnosti. Ta byla spojena s obecnou snahou po tvořivé lidské práci, společenské angažovanosti, občanské a sousedské pospolitosti. V posledních letech jsme všichni svědky nezájmu o dění v místě bydliště, které má splňovat představy o našem domovu. Nechceme v Libhošti jen bydlet a pasivně přežívat týdny, měsíce a roky svého života, ale chceme obnovit pojem domova, v němž úcta k tradicím, historii a odkazu minulých generací nebude prázdným pojmem.

Naší snahou proto bude podporovat rozvoj regionální vlastivědy, přibližovat širší veřejnosti a naší mládeži téměř zapomenutý odkaz našich předků. Chceme podporovat rozvoj kulturní a osvětové práce, zprostředkovávat informace o životě a činnosti občanských sdružení a organizací a o potřebách a problémech občanů a obce.

Naše sdružení je založeno výhradně na občanském principu. Spojuje nás pouze snaha společnými silami přispět ke zlepšení současného neuspokojivého stavu v obci.

Zveme mezi nás i další spoluobčany, kteří jsou ochotni v této společensky významné oblasti působit. Zejména přivítáme zájemce z řad naší mládeže, jíž především je naše prohlášení adresováno.

V Libhošti dne 14. září 1998.

Podpisy: