Stanovy Osvětové besedy

STANOVY

Osvětové besedy v Libhošti

 

I.

Název, sídlo, poslání a cíl činnosti:

 1. Název:

Osvětová beseda v Libhošti.

 1. Sídlo:

Nový Jičín – Libhošť 742 57.

 1. Poslání:

Posláním Osvětové besedy v Libhošti je rozvoj regionální vlastivědy, oživení tradic boha­tého národopisného života z minulosti, podpora osvětové a kulturní činnosti a všeobecné vzdělanosti.

 1. Cíl činnosti:

Cílem činnosti Osvětové besedy v Libhošti je obnova bohatého folklorního a kulturního ži­vota z minulosti, záchrana mizejících hodnot hmotné a duchovní kultury obce, připomíná­ní významných osobností, badatelská a informační činnost, zlepšení společenského života v obci a ochrana přírody a krajiny.

 

 

II.

Prostředky k dosažení cílů.

 1. Vydavatelská a publikační činnost:
 2. Vydávání pravidelného periodika s názvem „Libhošťský zpravodaj“ a publikací s místní a regionální tématikou.
 3. Pořádání tematických výstav.
 4. Přednášková činnost.
 5. Pořádání koncertů a vystoupení uměleckých a folklorních souborů.
 6. Spolupráce se školou, organizacemi v obci a organizacemi obdobného zaměření.
 7. Organizování dětí a mládeže.
 8. Spolupráce se zastupitelskými sbory a kulturními institucemi.
 9. Shromažďování, evidování a ošetřování předmětů hmotné kultury minulých generací v Libhošti.

 

 

III.

Postavení sdružení

Osvětová beseda v Libhošti je právnickou osobou, má právní subjektivitu a není podřízena žádné jiné právnické osobě. Může být členem jiného sdružení.

 

IV.

Tvorba prostředků pro činnost sdružení:

 1. Prostředky pro svou činnost Osvětová beseda v Libhošti bude získávat:
 • z příspěvků členů sdružení finanční i materiální povahy
 • z výtěžků pořádaných akcí
 • z darů a dotací sponzorů a grantů
 • z ostatních příspěvků a dotací.
 1. Způsob spravování finančních prostředků se řídí obecnými předpisy. Podrobnosti o způsobu hospodaření stanoví členská schůze.

 

V.

Členství

 1. Členství v Osvětové besedě je:
 • individuální
 • rodinné
 • kolektivní
 • čestné
 1. Individuálním členem se může stát občan ČR starší 15 let, přijatý členskou schůzí OB na základě písemně podané přihlášky a zaplacení ročního členského příspěvku.
 2. Rodinné členství přiznává výkonná rada členům OB v případech, kdy dva, nebo více rodinných příslušníků žijících ve společné domácnosti jsou členy Osvětové besedy.
 3. Kolektivním členem se stává právnická osoba s právní subjektivitou, která písemně o členství požádá, po úhradě ročního členského příspěvku.
 4. Čestným členem se stává jednotlivec, jemuž titul čestného člena udělí členská schůze na návrh výkonné rady OB. Čestný člen nemusí platit členské příspěvky.
 5. Práva a povinnosti, vyplývající z různého druhu členství, jsou stejná. O výši členských příspěvků v závislosti na jednotlivých druzích členství rozhoduje členská schůze OB.
 6. Členství zaniká:
 • vystoupením člena OB písemným podáním do 31. 12. předcházejícího roku
 • úmrtím individuálního člena, nebo čestného člena
 • nezaplacením členského příspěvku nejpozději do konce následujícího roku
 • vyloučením podle rozhodnutí členské schůze na návrh výkonné rady OB
 • rodinné členství zaniká okamžikem, kdy není plněna podmínka jeho vzniku, může být převedeno na jiné formy členství.

 

 

VI.

Práva členů.

 1. Všichni členové OB mají právo zúčastňovat se všech akcí pořádaných OB.
 2. Volit orgány OB.
 3. Vyjadřovat se k činnosti, předkládat náměty a podněty k činnosti v oblasti působení OB.
 4. Právo být volen do výkonné rady a kontrolní komise OB mají všichni individuální členové starší 18.let.
 5. Členové OB mohou vytvářet zájmové skupiny formou odborů a kroužků v souladu s posláním a cíli činnosti OB.

 

 

VII.

Povinnosti členů.

 1. Zúčastňovat se podle svých možností aktivně činnosti OB.
 2. Platit členské příspěvky nejpozději do 30. 6. každého roku.

 

 

VIII.

Orgány Osvětové besedy.

 1. Hlavním a nejvyšším orgánem OB je členská schůze, kterou svolává nejméně 2x za rok výkonná rada OB.
 2. Členská schůze volí výkonnou radu OB na období 3 let.

Projednává a schvaluje:

 • veškerá rozhodnutí, která jsou důležitá pro činnost OB
 • uzavírání dohod a smluv o převodu majetku OB
 • výši členských příspěvků členů OB na jednotlivé kalendářní roky
 • zprávu o činnosti výkonné rady a celého sdružení
 • výroční zprávu revizní komise
 • plán činnosti a rozpočet na kalendářní rok
 • odvolání proti nepřijetí nebo zrušení členství
 • ukončení členství vyloučením
 • změnu stanov OB
 • zánik OB
 • rozhoduje o ustavení specializovaných odborů na základě písemné žádosti alespoň 10 svých členů.
 1. Výkonná rada:

Je výkonným a řídícím orgánem OB v období mezi členskými schůzemi. Rozhoduje o věcech a činnostech, které nejsou vyhrazeny členské schůzi.

 • Výkonná rada je nejméně pěti členná. Členská schůze volí předsedu. Volba se může uskutečnit jen je-li přítomná nadpoloviční většina členů OB. O způsobu volby rozhoduje členská schůze.
 • Členové výkonné rady mohou být odvoláni členskou schůzí 3/5 většinou hlasů, za přítomnosti nadpoloviční většiny členů OB.
 1. Předseda a jednatel OB jsou oprávněni jednat a vystupovat jménem OB. Uzavírat smlouvy s jinými subjekty v souladu s obchodním a občanským zákoníkem mohou po projednání ve výkonné radě, pokud nejde o věci vyhrazené členské schůzi.
 2. Rozhoduje o ustavení specializovaných kroužků ( např. dětí a mládeže) na základě písemné žádosti alespoň tří členů OB starších osmnácti let.
 3. Specializované odbory si volí své vedoucí na samostatném shromáždění. Vedoucí odboru se zúčastňuje schůzi výkonné rady s hlasem poradním, pokud není jejím členem. O činnosti odboru podává průběžně zprávy výkonné radě.
 4. Vedoucí kroužků schvaluje, případně ustanovuje výkonná rada, která je zve na svá jednání podle potřeby.

 

IX.

Členská schůze volí tříčlennou revizní komisi na dobu tří let. Komise kontroluje hospodaření OB a zprávu o hospodaření podává 1x za rok členské schůzi.

Předseda revizní komise se zúčastňuje jednání výkonné rady s hlasem poradním.

 

 

Tyto stanovy vstupují v platnost dnem registrace.